Mandarin(P): miǎn
Mandarin(Z): ㄇㄧㄢˇ
Korean(Eum): 면 [myeon]
Korean(H/E): 향할 면
Japanese(On): べん, めん [ben, men]
Japanese(Kun): むかう, そむく, かなう [mukau, somuku, kanau]
Cantonese: min5
Vietnamese: mạn
------------------------------------------------------------
Definition: transgress
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.9]
Total strokes: 11
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+506D
Big Five: B0C1
JIS X 0212-1990: 1783
Cangjie: OMWL
Four-corner Code: 2126.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10188.060
Kang Xi: 0111.260
CiHai: 120.501
Morohashi: 00890
Dae Jaweon: 0237.230

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — miăn ㄇ〡ㄢˇ 〔《廣韻》彌兗切, 上獮, 明。 〕 〔《廣韻》彌箭切, 去線, 明。 〕 1.向;面向。 《說文‧人部》: “偭, 鄉也……《少儀》曰: ‘尊壺者偭其鼻。 ’” 宋 周密 《齊東野語‧三高亭改本》: “偭五鼎兮腥腐, 羞三泉兮終古。” 清 姚鼐 《趙北口舟中作》詩: “坐愧田居懷, 未辦經世策。 想見滄洲人, 煙波偭咫尺。” 2.背;違背。 《楚辭‧離騷》: “固時俗之工巧兮, 偭規矩而改錯。” 王逸 注: “偭, 背也。” 唐 柳宗元 《柳州復大雲寺記》: “ 越 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — miǎn (1) 面向 [face to] 偭, 乡也。 《说文》。 按, 背也。 注: 鼻在面中, 言乡人也。 按: 鼻背于, 则向人。 尊壶者, 偭其鼻。 《礼记·少仪》 (2) 违背 [violate] 固时俗之工巧兮, 偭规矩而改错。 《离骚》 (3) 又如: 偭背(违背); 偭规(违背正常的法则) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: mian3 解释: 违背。 楚辞·屈原·离骚: “固时俗之工巧兮, 偭规矩而改错。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:mian3 違背。 楚辭·屈原·離騷: “固時俗之工巧兮, 偭規矩而改錯。” …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — miǎn (1) ㄇㄧㄢˇ (2) 面向。 (3) 背, 违反: 固时俗之工巧兮, ~规矩而改错 。 (4) 郑码: NGJK, U: 506D, GBK: 82C1 (5) 笔画数: 11, 部首: 亻, 笔顺编号: 32132522111 …   International standard chinese characters dictionary

 • 偭規錯矩 — (偭規錯矩, 偭规错矩) 謂違背改變正常的法則。 語本《楚辭‧離騷》: “固時俗之工巧兮, 偭規矩而改錯。” 王逸 注: “偭, 背也。 圓曰規, 方曰矩。 改, 更也。 錯, 置也。 言今世之工, 才知強巧, 皆去規矩, 更造方圓, 必失堅固, 敗材木也。” 清 薛福成 《分別教案治本治標之計疏》: “西洋習俗如此, 教士偭規錯矩, 亦猶 中國 僧道之不能盡守戒律。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偭规错矩 — (偭規錯矩, 偭规错矩) 謂違背改變正常的法則。 語本《楚辭‧離騷》: “固時俗之工巧兮, 偭規矩而改錯。” 王逸 注: “偭, 背也。 圓曰規, 方曰矩。 改, 更也。 錯, 置也。 言今世之工, 才知強巧, 皆去規矩, 更造方圓, 必失堅固, 敗材木也。” 清 薛福成 《分別教案治本治標之計疏》: “西洋習俗如此, 教士偭規錯矩, 亦猶 中國 僧道之不能盡守戒律。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偭规越矩 — (偭规越矩, 偭規越矩) miǎn guī yuè jǔ 【典故】 偭: 违背; 越: 逾越; 规、矩: 一定的标准、法则和习惯。 违反正常的法则。 【出处】 战国楚·屈原《离骚》: “固时俗之工巧兮, 偭规矩而改错。” …   Chinese idioms dictionary

 • 偭規越矩 — (偭规越矩, 偭規越矩) miǎn guī yuè jǔ 【典故】 偭: 违背; 越: 逾越; 规、矩: 一定的标准、法则和习惯。 违反正常的法则。 【出处】 战国楚·屈原《离骚》: “固时俗之工巧兮, 偭规矩而改错。” …   Chinese idioms dictionary

 • 偭規 — (偭規, 偭规) 違背正常的法則。 章炳麟 《文學說例》: “然則縱橫近於雄辯, 雖言或偭規, 而口給可用。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 偭规 — (偭規, 偭规) 違背正常的法則。 章炳麟 《文學說例》: “然則縱橫近於雄辯, 雖言或偭規, 而口給可用。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.